پل مارتین لستر

هدف این نیست که بهترین عکاس بهترین دونده بهترین نوازنده بهترین نویسنده یا هر چیز دیگر باشی!به راستی اگر احساس میکنی نیازمند هدفی  خودت باش!

/ 1 نظر / 23 بازدید
فرهاد

هدف راستین - آموختن عکاسی نیست ... چگونه زیستن را باید آموخت ... بله ...چگونه زیستن و با چه کسی زیستن . این مهم است.