شکسپیر

بودن یا نبودن:مسئله این است:

ایا شرافتمندانه تر است که ضمیر انسان از تیر طالعی شوم رنج برد!یا در برابر دریایی از بلایا قد برافرازد و سلاح بر گیرد و ان را پایان دهد؟؟

مردن و به خواب فرو رفتن و دیگر هیچ!

ایا از طریق چنین خوابی میتوان گفت که رنج درونی و هزاران فشاری که طبیعت در وجود ما به ودیعه نهاده پایان میابد؟؟

این نهایت کمال و منتهای درجه ارزوست!

ولی مردن و به خواب رفتن  خوابیدن و احتمالا خواب دیدن مسئله در همین است!چون در ان خواب مرگ اسا وقتی از تلاطم دنیای فانی بر کنار شده ایم چه رویاهایی ممکن است به سراغ ما بیایند.

(هملت.پرده سوم.صحنه اول)

/ 1 نظر / 19 بازدید