موسوی اهری

پس از مردن چه خواهم شد نمیدانم

نمیخواهم بدانم:

کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم:

که از خاک گلویم سوتکی سازد

گویم سوتکی باشد

بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

 و او یکریز و پی در پی

دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

و فریاد گلویم:

گوش ها را بر ستوه ارد

 و خواب خفتگان

 اشفته و اشفته تر سازد

 و گیرد او

  بدین ترتیب تاوان سکوت و انتقام اختناق  مرگبارم را!!!!

/ 0 نظر / 57 بازدید