شکسپیر

زیبایی  جز نیکی بی ثمر و مبهم نیست:

همان فریبایی پر تلالو است که ناگهان محو میشود:

همان گلی است که پیش از جوانه زدن پژمرده میشود:

همان شیشه ای شکننده و نازک است که خیلی زود شکسته خواهد شد:

نیکی مبهم  فریبایی  یک شیشه   یک گل 

گم شده   محو شده  شکسته   در ساعتی  از بین رفته.

                           زائر پرشور

/ 0 نظر / 10 بازدید