وقتی بچه ایم به چیزای پوچو ساده فکر میکردیم

ولی اینو یادمون رفت که وقتی بزرگ میشیم

میخوایم که بچه باشیمو دنبال همون پوچیه میگردیم!!!!!!!