دیگه وقتی سیگار میکشم

انقدر غرق میشم که برای تکاندن خکسترش احتیاج به خاموش کردنش شده!

 باز سیگاری دیگر و من بازتاب فکرامو تو خاکسترش میبینم.

برای فندک التماس میکنمو برای سیگار فکر!

 سیگار منو میکشه و من وسیله ای برای تکاندن خاکسترش!

                                                                 مهسا بصیر