نخواهم بزرگ شد

 نخواهم بزرگ شد برای پست تر شدن لحظه ها!

   برای پر کردن درد با دقیقه ها!

   برای پرواز کردن بدون بال!

   برای سخن گفتن بدون زبان!

 نخواهم بزرگ شد,کودکیم عاری از درد و رنج است.

   من کودک خواهم ماند,نخواهم بزرگ شد.