کشیش و اسکیمو: اگر من چیزی درباره ی گناهان و خدا ندانم

                                          آیا باز هم به جهنم میروم؟

کشیش:نه اگر ندانی نمی روی.

 اسکیمو:پس چرا می خواهی اینها را به من بگویی؟