ابرها  را چه هراسی است

        از سقوط در دریا

                          که

 نه افتادن توانند و نه

غرق گشتن.

  لیک ازادند بر این باور

                         که

  می توانند  و

 شاید حتی از این  باور

                  بهراسند.