نگاههای دیگران را نمی توانم تحمل کنم

    انگار که همگی میدانند  من چه غمی در نگاهم دارم!