وای وایسا!چرا اینقد حولی

                                      عجله داری؟  

بذار من بهت بگم دنیا از چه قراره!

میارنت اینجا و ولت میکنن!

         چیزی هم جز  غذا خوردن و ....و.......  بهت یاد نمیدن!

پس فهمیدی دیگه نباید بدویی.اینجا باید وایسی

چون همه میدوئن!!!!! واسه  سه   چیز........!