اگر فریاد زدم نپرس چرا!

اگر زیستن را فراموش کردم نپرس چرا!

اگر خنده های کودکانه دگر بر لبانم نبود نپرس چرا!

 اگر تو را نیز به خاطره های مرده ی ذهنم سپردم نپرس چرا!

چون تمامی اینها سوال نیستن

                                             و من

                                                      و تو دلیلشان را خوب میدانیم.