برای پیدا کردن کسی به سرعت راه میرفتم

نمیدونم دنبال چه کسی میگشتم

فقط هر جا بود من میرفتم.در حین راه رفتن متوجه کسی شدم.

به دنبالش رفتم.صدایش میکردمو او اعتنایی به من نمیکرد

تا اینکه بهش رسیدمو وقتی برگشت

روبروی آیینه داشتم موهامو شونه میکردم!