زیر باران من میبارمو و باران جای دیگری!

چتر را به آرامی باز میکنم تا نفهمم..............!