شالگردنی که روی زمین افتاده همیشه نشونه ی بی حواسی

صاحبش نیست  گاهی آدم برفی ها هم خودکشی میکنند.