پا به پای بیزاری


    دلم هوای خزان کرده است

 دلم هوای کوچ پرنده های غریب

   و پا به پای تمام نقوش بیزاری

دلم هوای پژمردن کرده ست

  چه بی تفاوتی تلخی

   دلم هوای مردن کرده  ست

  کجاست  یار؟

   کجاست ظلمت؟

                        بیغوله؟

                                کوچه؟

                                         تنهایی

  دلم هوای مردن کرده ست.