کلیدها  به همان راحتی که در را باز میکنند

                قفل هم میکنند.