آنچه انجام شده را دیگر نمیتوان از عدم انجامش جلوگیری کرد.

                                                                                  مکبث.پرده پنجم.صحنه اول.