سخت در فکر  هستم بدانم

دگر چیست دلیل این دل بیتابم

در نیافتن پاسخ مطمئن گفتم:

                     که میدانم!

دلیل این دل بیتابم

                   یافتنش سخت نیست!  ومطمئنم که میدانم.

دلیلش مرا آزرده میسازد و انگار

                                    بی پاسخ گفتم که :

                  مطمئنم             میدانم!!!!