این قانون گرم انسانهاست:

که از انگور باده می سازند

از زغال اتش....

و از بوسه ادمها را

این قانون سخت انسانهاست:

که زنده بمانند

به رغم جنگ و بدبختی

و به رغم خطرهای مرگ

این قانون ملایم انسانهاست:

که اب را نور تبدیل میکنند

خوابها را به واقعیت

و دشمنان را به برادران