عمرت را داده ای

                      تا انی شوی

               که

                 اکنون هستی.

ارزشش را داشت؟