اینجا همه چیز بی نقص است.

نمایش بی نقص دنیای بی نقص.

                    بدون تغییر

                    واقعیت یکی است.