دیدگانم بی نور است.چشمان ترم خشک است.

         کجا توان دویدن!؟

آسمان آبیت آبی نیست.دریایت بی آب است.

       کجا توان دیدن!؟

صدایت علامت سکوت است. اینجا پر از صداست.

        کجا توان شنیدن!؟

فقط دیدگان بی نور نیست.چشمان تر خشک نیست  اسمان رنگی نیست

دریا بی آب نیست  صدا  صدا نیست  و ما نمیدانیم به کجا میرویم!

              اینجا همه خسته اند!!!!!!!