چراغی به دستم  چراغی در برابرم

من به جنگ سیاهی می روم.

گهواره های خستگی

                         از کشاکش رفت و امدها

                                                              باز ایستاده اند

 و خورشیدی از اعماق

                                کهکشانهای خاکستر شده را

                                                               روشن می کند.