انکه میگوید دوستت میدارم

دل اندوهگین شبی است

که مهتابش را میجوید

                     ای کاش زبان عشق سخن بود

هزاران افتاب خندان در خرم توست

هزاران ستاره ی گریان در تمنای من

                     عشق را ای کاش زبان سخن بود