کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده

هیچ اکتشافی هم نکرده!!!!!!!!