بهشت تلخی وودکاست

و  اغوشت

مستی بعد از ان

خدا شاهد است که من

بدون تلخی

مستم

مستم

مستم.............