برای درک بهتر اینکه

واقعا کی هستی!

سعی کن بدونی که چیزی رو که

دنبالشی یا احساسی رو که جستجو میکنی برای چی می خوای!

از خودت بپرس

چرا همین حالا حسی رو که دوست داری نداری!!!!