نتیجه ی غایی  نه طراحی  نه نقاشی و نه عکس

بلکه احساس کردن است.

انچه از تجربه می اموزی مهم است.

نه انچه نشانش میدهی.