مهم دیافراگم و لنز  قلم و کاغذ  نت و سیم کاردک و گل نیست.

انچه مهم است

خنده ی کودکانه  اغوش عاشقانه  و قلب پذایراست.