جستجو دیدن و ادراک

سه مرحله ی رسیدن به است.

دوربین می جوید

ذهن میبیند و قلب ادراک میکند.