لحظه ای و پس این پنجره شب دارد میلرزد و زمین دارد باز میماند از چرخش

پشت این پنجره یک نا معلوم نگران من و توست.