هیچگاه چشمانت را برای کسی که معنای نگاهت را نمی فهمد گریان نکن.