هدف این نیست که بهترین عکاس بهترین دونده بهترین نوازنده بهترین نویسنده یا هر چیز دیگر باشی!به راستی اگر احساس میکنی نیازمند هدفی  خودت باش!