در دل یک قطره اشک اقیانوسی نهان است.

به راستی که عکاس   اگاه است که لحظه های کوچک در زندگی شخص بیانگر حقایقی بزرگتر است.