از کمی دیوانگی مهراس.

دیوانگی یعنی بی تابی همراه با میل و شور.

اری پس من دیوانه ام.