وقتی به شمع نگاه میکنی چی میشه؟

اره هیچی نمیشه فقط من.....من....اشکام با سوختن اون میان پائین!

اگه فکر کنی ما هم از یه لحاظ مثل شمع میمونیم!ما شمعو روشن میکنیمو اون بعد از لحظه ای دیگه شمع نیست و اما ما!مارو مثل شمع زندگی میسوزونه ومثل نگاه کردن ما به شمع زندگی هم فقط مارو نگته میکنه!

کاش نمیسوختیم!و یا ما زندگیرو میسوزوندیم بدون اینکه از بین بریم!